Psychotherapiepraktijk
Klinisch Psycholoog | Psychotherapeut | Gedragstherapeut
Wachttijd: 10 weken
(bijgewerkt op 4 oktober 2018)

Kwaliteitsstatuut/Klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over uw behandelaar of over de behandeling, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw therapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u uw klacht richten aan de klachtencommissie van de LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. Ik ben bij de LVVP aangesloten voor klachten en geschillen in het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Dit betekent dat er een klachtenfunctionaris beschikbaar is die ook kan bemiddelen. Is dit onvoldoende dan kan de klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie worden voorgelegd. De uitspraak van deze commissie is bindend.

LVVP gevisiteerd